SÂN BAY NỘI BÀI

Năm hoàn thành: Tháng 2 năm 2015.

Hạng mục công việc: vách kính trong nhà, cửa đi, và kính hệ spider.