HOTEL EXCELLENCE – MYANMAR

Năm hoàn thành: 2014

Hạng mục công việc:  Vách kính vượt tầng Unitized, cửa đi, cửa sổ, Louver.